Regulamin karty lojalnościowej

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu lojalnościowego Karta Lojalnościowa jest Delizie Italiane sp. z o.o. prowadzonym w ramach własnej działalności gospodarczej przez organizatora.
 2. Program skierowany jest do klientów lokali należących do organizatora i ma na celu nagrodzenie ich lojalności oraz codziennych zakupów, poprzez umożliwienie gromadzenia
  i wykorzystywania punktów z wykorzystaniem Karty lojalnościowej Klienta.
 3. Jako lokale organizatora należy rozumieć Restaurację działająca pod nazwą Da Luciano w warszawie przy ul. Herbu Oksza 24.
 4. Niniejszy regulamin programu lojalnościowego zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady wydawania i wykorzystywania Kart lojalnościowych.
 5. Na każdej karcie będą gromadzone punkty stanowiące premię za zakup o określonej wartości.
 6. Identyfikacja klienta i możliwość gromadzenia punktów na karcie następuje w chwili zeskanowania karty w kasie w trakcie realizacji transakcji w lokalach organizatora.
 7. Uprawnionym do otwarcia rachunku oraz korzystania z Karty Lojalnościowej jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

Wydanie Karty Lojalnościowej

 1. Aby otrzymać Kartę lojalnościową Klient musi złożyć u pracownika Lokalu podpisaną deklaracje o ochronie danych osobowych.
 2. Wypełnioną deklaracje Klient oddaje pracownikowi Lokalu i w zamian otrzymuje bezpłatnie Kartę lojalnościową.

 

Gromadzenie i wydawanie punktów

 1. Karta lojalnościowa umożliwia uzyskanie i gromadzenie punktów przyznanych w przypadku jednorazowego zakupu towaru lub usług za kwotę w wysokości co najmniej 10 PLN.
 2. Posiadacz karty lojalnościowej otrzymuje 1 pkt. a za każde pełne 10 zł.
 3. Kartę lojalnościową Klient powinien okazać pracownikowi Lokalu na początku transakcji w celu zeskanowania przy każdorazowym przejściu przez kasę. Powyższa identyfikacja pozwoli każdorazowo na gromadzenie punktów na karcie.
 4. Podczas wykorzystywania zgromadzonych na Karcie Lojalnościowej Punktów, rabat udzielany jest na wszystkie produkty/usługi w danej transakcji proporcjonalnie.
 5. W przypadku, gdy Klient chce wykorzystać Punkty zgromadzone na Karcie Lojalnościowej, a wartość kupowanych produktów/usług jest wyższa niż wysokość Rabatów zgromadzonych na Karcie Lojalnościowej, Klient dokonuje zapłaty brakującej kwoty w pieniądzu. W przypadku, gdy wartość kupowanych produktów/usług jest niższa niż wysokość Rabatów zgromadzonych na Karcie Lojalnościowej (z uwzględnieniem ust. 4 powyżej), z Karty Lojalnościowej zostaje pobrana suma równa wartości udzielonych rabatów, a niewykorzystane punkty pozostają na Karcie Lojalnościowej.

 

Postępowanie w razie utraty Karty Lojalnościowej

 1. W zakresie korzystania z Programu opisanego w Regulaminie, Karta Lojalnościowa jest uznana za kartę na okaziciela. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w związku z dokonaniem transakcji przez osoby nieupoważnione, w przypadku, gdy weszły one w posiadanie Karty Lojalnościowej z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracowników Organizatora – osobiście lub mailowo (biuro@bottegadelgusto.pl), o fakcie utraty Karty Lojalnościowej oraz żądaniu jej zablokowania. Zablokowanie Karty Lojalnościowej jest dokonywane przez pracownika Organizatora, niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta informacji o utracie Karty Lojalnościowej i dyspozycji jej zablokowania.
 3. Klientowi przysługuje prawo do otrzymania nowej Karty Lojalnościowej w razie utraty, zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jej używanie. Następuje to po złożeniu pisemnego wniosku oraz przedstawieniu dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek. Klient jest uprawniony do otrzymania nowej Karty Lojalnościowej
  z nowym numerem wraz z bieżącym saldem Punktów.

 

Reklamacje

 1. Reklamacje związane Programem winny być składane na piśmie w dowolnym Lokalu Organizatora lub elektronicznie na adres e-mail biuro@bottegadelgusto.pl.
 2. W ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji Organizator rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi pisemnie lub e-mailowo (w zależności od formy kontaktu preferowanej przez osobę składającą reklamację).
 3. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

 

Ustanie uczestnictwa w Programie

 1. Klient może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o rezygnacji w Programie można złożyć w każdym z Lokali Organizatora w tym działającymi pod marką „Bottega del Gusto”.
 2. Organizator może tymczasowo zablokować Kartę Lojalnościową z ważnych powodów, takich jak:
  • uzasadnione podejrzenie rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu;
  • uzyskanie przez Organizatora wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia, że Karta Lojalnościowa została przejęta przez nieuprawnioną osobę;
  • jak również gdy jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa w celu ochrony istotnych interesów Klienta lub Organizatora.
 3. W czasie blokady Karty Lojalnościowej nie jest ona dostępna i nie można na niej wykonywać żadnych operacji. Blokada Karty Lojalnościowej trwa przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub ustania przyczyn, dla której ją nałożono – w miarę możliwości nie dłużej niż 30 dni.
 4. O blokadzie Konta i jej przyczynach, jak również o odblokowaniu Karty Lojalnościowej Organizator powiadamia Klienta za pomocą dostępnych kanałów kontaktu (np. e-mail, SMS).
 5. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo Klienta w Programie
  w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się:
 • dopuszczenie się przez Klienta działania niezgodnego z prawem, dotyczącego udziału
  w Programie;
 • dopuszczenie się przez Klienta rażącego naruszenia Regulaminu (w szczególności polegającego na doprowadzeniu do uzyskania nienależnych korzyści ze szkodą dla Organizatora);
 • a także ponawiające się inne naruszenia Regulaminu przez klienta, pomimo uprzedniego otrzymania od Organizatora ostrzeżenia.
 1. Wypowiedzenie może być dokonane drogą elektroniczną lub w formie pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia i z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Klient, któremu wypowiedziano uczestnictwo w Programie, może się odwołać od wypowiedzenia
  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu, wysyłając odwołanie na adres siedziby Organizatora lub e-mailowo na adres biuro@bottegadelgusto.pl. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od jego otrzymania.
 2. Karta Lojalnościowa, na której nie wykonano żadnej transakcji przez okres 3 lat, zostanie usunięta.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie skutkuje utratą zebranych i niewykorzystanych Punktów na Koncie Lojalnościowej.

 

Ochrona Danych Osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są Polityce Prywatności.

Postanowienia dodatkowe

 1. Punkty zgromadzone na Karcie Lojalnościowej nie podlegają wymianie na gotówkę.
 2. Klient nie może dysponować zgromadzonymi Punktami w sposób odmienny niż przewidują to postanowienia Regulaminu. W szczególności Klient nie może ustanawiać na Karcie Lojalnościowej zabezpieczenia, wypłacać z niego zgromadzonych Punktów oraz wydawać dyspozycji nieprzewidzianych w Regulaminie.
 3. Z tytułu korzystania z Karty Lojalnościowej Organizator nie pobiera od Klienta żadnych opłat lub wynagrodzenia. Wydanie Karty jest nieodpłatne.
 4. W przypadku wykorzystania Karty i Programu Lojalnościowego niezgodnie z jego celami
  i postanowieniami, Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Karty Lojalnościowej.