Regulamin serwisu internetowego

I Definicje
Stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną jest: Delizie Italiane Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Gierdziejewskiego 7, prowadzącą Restaurację Da Luciano zlokalizowaną w Warszawie przy ul. Herbu Oksza 24 oraz Klient realizujący zamówienie w wybranej przez siebie Restauracji.

Klient to osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.

Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.

Administrator Danych Osobowych to Delizie Italiane Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Gierdziejewskiego 7, prowadzącą Restaurację Da Luciano zlokalizowaną w Warszawie przy ul. Herbu Oksza 24.

II Postanowienia ogólne

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy dokument jest Regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów za pomocą Serwisu Internetowego. Restauracja Da Luciano oraz Klient zobowiązują się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
 2. Wszystkie informacje zawarte i wyświetlane poprzez Serwis Internetowy w szczególności na stronie internetowej Restauracji Da Luciano, odnoszące się do towarów i usług, łącznie z ich cenami, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu Internetowego przez Kupującego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Restauracji Da Luciano. W szczególności Kupujący nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Restaurację Da Luciano na jakąkolwiek szkodę majątkową lub wizerunkową.
 4. Klient oświadcza, że podane przez niego dane w formularzu zamówienia, w szczególności adresowe oraz adres email są zgodne, prawidłowe i kompletne. W przypadku podania fałszywych danych lub nienależących do Klienta, Restauracja Da Luciano może powiadomić o tym fakcie Zarządzającego stroną internetową , który niezwłocznie może usunąć zamówienie Klienta oraz zawiadomić odpowiednie organy państwowe.
 5. Jeśli są przeprowadzane transakcje za pomocą danych Klienta, Klient musi ponieść za nie koszty, jeżeli nie zawiadomił Restauracji Da Luciano niezwłocznie po wykryciu faktu o bezprawnym wykorzystaniu swoich danych.

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem skorzystania z usług Serwisu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Kupujący składając zamówienie zobowiązuje się podać swoje prawdziwe i kompletne dane wymagane przez System Informatyczny i przyjmuje do wiadomości, że składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 3. Restauracja Da Luciano zastrzega sobie prawo do potwierdzenia złożenia zamówienia oraz poprawności danych za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. W przypadku braku kontaktu z Klientem, niepełnych danych, podejrzenia, że dane nie są prawdziwe, należą do osób trzecich lub zastosowana promocja nie należy się Klientowi, Restauracja Da Luciano ma prawo zamówienie anulować za podaniem przyczyny.
 4. Jeśli Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem promocji, opustu ceny i innych preferencji, do których nie miał prawa to zobowiązuje się zapłacić pełną cenę. Restauracja Da Luciano ma prawo do weryfikacji uprawnień Klienta do zakupu towaru i usług na preferencyjnych warunkach w trakcie realizacji zamówienia.

IV Dodatkowe informacje odnośnie zamówień składanych przez Internet

 1. Umowę między Klientem a Restauracją Da Luciano uważa się za zawartą tylko wtedy, gdy Restauracja Da Luciano potwierdzi Klientowi, że zamówienie przyjęła do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia.
 2. Restauracja Da Luciano ma prawo anulować potwierdzone zamówienie w przypadkach:
  a. naruszenia zasad opisanych w punkcie III Regulaminu;
  b. awarii lub ograniczeń technicznych lub organizacyjnych, które uniemożliwiają lub mocno utrudniają realizację zamówienia;
  c. wystąpienia braku odpowiednich środków lub produktów do wykonania zamówienia, którego Restauracja Da Luciano nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności d. w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości, iż podane przez Klienta dane są nieprawdziwe, należą do osób trzecich, Klient nie posiada zdolności do czynności prawnych w rozumieniu prawa cywilnego.
 3. Restauracja zobowiązuje się niezwłocznie, w miarę możliwości zamieścić informację na swojej stronie internetowej mówiącej o występujących ograniczeniach lub braku możności realizacji Zamówień.
 4. Restauracja Da Luciano potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wyświetlając Kupującemu odpowiednią informację na ekranie urządzenia, na którym Kupujący dokonał zamówienia. Dodatkowo Kupujący otrzyma stosowną wiadomość e-mailem w szczególnych wypadkach również SMS’em. Wykonanie przez Restaurację Da Luciano jednej z wyżej wymienionych czynności jest jednoznaczne ze skutecznym przekazaniem Kupującemu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Podany czas realizacji zamówienia należy traktować jako planowany i jego przekroczenie do 80% nie jest traktowane jako uchybienie w realizacji zamówienia i nie stanowi podstawy do reklamacji.

V Formy płatności

 1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka, kartą poprzez terminal płatniczy Restauracji lub płatność poprzez sieć Internet.
 2. Uregulowanie należności przez Klienta za pośrednictwem płatności poprzez sieć Internet równoznaczne jest ze spełnieniem świadczenia przez Klienta na rzecz Restauracji Da Luciano.
 3. W przypadku dokonania zapłaty przez sieć Internet Restauracja Da Luciano przyjmie zamówienie do realizacji tylko wtedy, gdy osoba zarządzająca potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający. W przypadku, gdy Restauracja Da Luciano anuluje zamówienie opłacone za pomocą sieci Internet, osoba zarządzająca na zlecenie Restauracji Da Luciano dokona zwrotu płatności. Zlecenie zwrotu płatności przez Osobę zarządzającą nastąpi nie później niż w terminie 72 h od dnia otrzymania przez Osobę zarządzającą informacji o anulacji zamówienia i dyspozycji zwrotu środków. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Osobę zarządzającą dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.
 4. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia z płatnością gotówkową za zwrot środków w uzasadnionych przypadkach odpowiedzialna jest Restauracja Da Luciano, a Osoba zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za realizację zwrotu środków przez Restaurację Da Luciano.
 5. Partner Operatora Systemu Płatności online oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Klienta, w szczególności pojawienia się wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższych względów odbioru płatności może odmówić Osoba zarządzająca oraz Operator Systemu Płatności.
 6. Osobę zarządzającą oraz Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Klienta dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Osoby zarządzającej lub Operatora Systemu Płatności.
 7. Restauracja Da Luciano wystawi odpowiednie dokumenty Klientowi potwierdzające dokonanie sprzedaży w terminie przewidzianym ustawowo.
 8. W przypadkach pytań lub wątpliwości Klient powinien skontaktować się z Restauracją Da Luciano za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.

VI Prawo odstąpienia od umowy przez Klienta

 1. Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację Da Luciano Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym Restauracja Da Luciano przystąpiła do realizacji zamówienia.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację Da Luciano w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją Da Luciano nie dłużej niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja Da Luciano wyrazi na to zgodę. Poinformowanie Restauracji Da Luciano o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.
 3. Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci internet środki zostaną zwrócone przez Agenta w ciągu 14 dni roboczych a 72h od momentu otrzymania od Restauracji Da Luciano zlecenia zwrotu środków.

VII Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Klient poinformuje Restaurację Da Luciano niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji w drodze elektronicznej.
 3. Reklamację można złożyć również w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej treści do Menedżera na adres restauracja@daluciano.pl lub pisemnej na adres siedziby Restauracji Da Luciano.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, datę realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Klienta oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Menedżer wystąpi o ich uzupełnienie, jeszcze przed rozpatrzeniem reklamacji. Czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.
 6. Restauracja rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Menedżer może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta lub na adres wskazany w samej reklamacji.

VIII Ochrona danych osobowych
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych dostępne są Polityce Prywatności.

IX Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnej realizacji usług niezbędne jest posiadanie przez Klienta dostępu do sieci Internet, aktywnego adresu e-mail oraz telefonu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Delizie Italiane sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia publikacji. Brak akceptacji nowego brzmienia Regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu Internetowego.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.